Polityka prywatności

Nasza spółka szanuje prawa osób, których dane przetwarza, szanuje ich prywatność  i przetwarza pozyskane dane osobowe naszych klientów, kontrahentów, pracowników stosując się do obowiązującego prawa. Dokładamy  starań aby zapewnić zgodność zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, a także zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych na najwyższym poziomie. Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania opracowaliśmy dla Państwa niniejsza Politykę.

W szczególności zapewniamy zgodność przetwarzania z RODO czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zachowania zasadzie przejrzystości poniżej zamieszczamy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Meble Drzazga Sp. z o.o.   KRS. 0000933271. NIP 894317661, adres siedziby: Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław,   dane kontaktowe +48 510 807 777  biuro@mebledrzazga.pl

Meble Drzazga Sp.  z o.o.  to firma zajmująca się produkcją  mebli i akcesoriów meblarskich, tworzymy meble na wymiar, również zajmujemy się sprzedażą naszych produków.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

 • Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem w zakresie naszej działalności biznesowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, także  jako nasz prawnie   uzasadniony interes jako administratora na postawie  6 ust. 1 lit. f RODO –  gdy przetwarzamy dane osób wskazanych przez naszych kontrahentów,  klientów jako ich reprezentantów,  osób wskazanych w celach kontaktowych lub w celach realizacji umowy.
 • Wypełniane obowiązków prawnych w zakresie rozliczeń z naszymi klientami, kontrahentami oraz pracownikami, prawidłowego dokumentowania tych rozliczeń zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego. Podstawa prawna  6 ust. 1 lit. c RODO Przechowujemy takie dane przez okres wymagany przepisami prawa,  w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystawiono  dokumenty księgowe).
 • Dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami. Podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes tj. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane w tym zakresie przechowujemy przez okres  do upływu terminów przedawnienia roszczeń– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rozpatrywanie reklamacji -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Dane przechowujemy przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

 

 • Prowadzimy również monitoring wizyjny na terenie naszej spółki w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. Podstawą prawną w tym zakresie będzie nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także art. 222. Kodeksu pracy.
 • Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail wcześniej uzyskamy Państwa zgodę na przesyłanie informacji marketingowej i handlowej tym kanałem (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą – Prawo telekomunikacyjne).

Pozyskane dane w tym celu będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu  lub wycofania zgody.

 • Przetwarzamy także dane w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn. Podstawą przetwarzania danych w tych profilach będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promocji naszych produktów i naszej działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, także państwa zgoda poprzez dobrowolne odwiedzanie naszych profili i dobrowolne umieszczanie „polubień” i komentarzy. Dane przetwarzane są również przez te portale zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminami tych portali:
 • Dla LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • dla Facebook https://www.facebook.com/privacy/policy
 • W zakresie działania naszej strony internetowej używamy  niezbędnych plików cookie w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony, polegający na poprawie struktury strony i usług. Podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, także  wykorzystujemy za Państwa zgodą dane w celu prowadzenia statystyki odwiedzania naszej strony, poszczególnych podstron, oraz informacji o ilości  spędzanego czasu na każdej z nich,  data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres wskazany w  Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub  wycofania zgody.
 • Przetwarzamy również dane prowadząc rekrutację pracowników na potrzeby naszej spółki. Podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w zw. z przepisami kodeksu pracy (dot. kandydatów na pracowników) oraz art. 6 ust. 1 lit.  b RODO  (dot. kandydatów na współpracowników). Dane podane dobrowolnie, ponad katalog  wymaganych danych przetwarzać będziemy na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w odniesieniu do danych szczególnej kategorii art. 9 ust 2 lit a RODO. Dane pozyskane w tym celu przetwarzać będziemy do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne przez okres na jaki zostanie wyrażona zgoda.
 • Przetwarzamy także dane naszych pracowników. Podstawą przetwarzania danych są przepisy kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit c RODO, także w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w sytuacji podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny  podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda   art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust,. 2 lit b. RODO. Jako pracodawca zobowiązani jesteśmy do archiwizowania dokumentów pracowniczych zgodnie z okresami wynikającymi z przepisów tj. akta osobowe przechowujemy przez 50  lub 10 lat w zależności od tego kiedy nastąpiło nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem. 10-letni okres przechowywania akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., 50 lat dla zatrudnionych przed 1 stycznia 2019r.  Pozostałą dokumentację pracowniczą przechowujemy przez 10 lat, chyba że przepis szczególny określa inny okres przechowywania dla określonych dokumentów.
 • Przetwarzając dane osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne podstawą przetwarzania danych osobowych będzie łącząca nas umowa i działania zmierzające do jej zawarcia tj. art., 6 ust. 1 lit b RODO. W przypadkach określonych w przepisach prawa będziemy przetwarzać również Państwa dane na podstawie tych przepisów  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, także w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w sytuacji podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny  Państwa zgoda  tj.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust,. 2 lit b. RODO. Dane  będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z możliwych roszczeń.

Dane osobowe , które przetwarzamy ujawniamy odbiorcom  jedynie w uzasadnionych przypadkach  tj:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • w niezbędnym zakresie operatorom pocztowym (dane adresowe),  bankom w celu dokonywania rozliczeń,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, na podstawie zawartych stosownych umów, w tym: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, hostingu,   podmiotowi świadczącemu usługi kadrowo-księgowe, usługi niszczenia dokumentów.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub umowa  oraz dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • gdy podstawa przetwarzania jest Państwa zgoda – cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa realizujemy  w zakresie wynikających z RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, obowiązkowo należy podać dane niezbędne do rozliczeń finansowych i podatkowych lub także gdy ich poddanie wynika z przepisu prawa (np. kodeks pracy) ,  bez podania danych nie możliwe będzie zawarcie umowy, następnie jej realizacją oraz jej rozliczenie. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Z uwagi jednak na korzystanie z narzędzi informatycznych, dostarczanych przez naszych kontrahentów za pomocą, Państwa  dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( w zakresie tych narzędzi). Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony do Administratora (dane kontaktowe podane na wstępie).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

Polityka cookies

Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby ułatwić użytkownikowi bezproblemowe  korzystanie z danej  strony.

Pliki cookies jakie używamy:

 • pliki sesyjne (funkcjonalne): są to pliki cookie na urządzeniu użytkownika, niezbędne do funkcjonowania naszej strony. Wyłączenie tych plików cookies możliwe jest wyłącznie z poziomu ustawień przeglądarki , której Państwo używacie. W przypadku ich wyłączenia może się zdarzyć, że nie będą działały poprawnie wybrane elementy strony internetowej lub cała strona internetowa;
 • Cookies zewnętrzne: dostarczane przez strony trzecie („Cookies zewnętrzne”): są to cookies dostarczane przez zewnętrznych partnerów, przechowywane na urządzeniu Użytkownika (Państwa urządzeniu)  i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Administrator nie ma dostępu do informacji zapisywanych w plikach cookies dostarczanych przez zewnętrznych partnerów, może otrzymywać jedynie zagregowane (zbiorcze) i anonimowe informacje dotyczące sposobu zachowania użytkowników w Serwisie (np. informacje o najczęściej przeglądanych zasobach Serwisu). Obecnie wykorzystujemy cookies zewnętrzne wyłącznie w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Informacje te są wykorzystywane przez nas  do badania ilości odwiedzin witryny internetowej, ilości Użytkowników odwiedzających Serwis w określonych przedziałach czasu, a także na potrzeby dokonania oceny, które treści prezentowane w ramach Serwisu są najbardziej interesujące dla Użytkowników.  Mogą pojawić się również  marketingowe pliki cookie stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Zgodę wyrażają  Państwo dobrowolnie  poprzez  wybranie na banerze pojawiającym się na naszej stronie www. jedną z opcji: „zgoda na wszystko”  (na wszystkie cookies)  lub „spersonilizuj”  czyli jest to opcja, w której wyrażają Państwo zgodę na wybrane cookies lub  możecie Państwo  odmówić   wyrażenia zgody na cookies wybierając opcję „odmawiam” .  W każdej chwili   możecie cofnąć wyrażoną zgodę lub zmienić swoje preferencje korzystając z zakładki: Zarządzaj cookies.